Friday, July 8

यो महिनाको बाइबलको पद

किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु भयो ।कि आफ्नो एक्ले पुत्रलाई दिनुभयो ।  उहाँमाथि बिश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस तर अनन्त जीवन पाओस । युहन्ना ३:१६

No comments:

go up