Saturday, July 2

चार आत्मिक नियमबारे सुन्नुभएको छ कि -

सारा जगत् प्राकृतिक नियमभित्र रहेजस्तै तपाईं र परमेश्वरको सम्बन्ध पनि आत्मिक नियमभित्र रहेको हुन्छ ।

परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यसैले उहासग तपाईंको जीवनको निम्ति उदेकको सुन्दर योजना छ ।

1.परमेश्वरको प्रेम
"परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहांले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहांमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्" -यूहन्ना ३:१६ ।

परमेश्वरको योजना
येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ - "म त तिनीहरूले जीवन पाऊन्, र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाऊन् भन्ने हेतुले आए" -युहून्ना १०:१० ।

तर मानिसहरूमा किन यस्तो प्रशस्तको जीवन छैन - किनभने...

 मानिस पापी छ, यसैले ऊ परमेश्वरदेखि अलग भएको छ । पापैको कारण उसले परमेश्वरको प्रेम र योजना चाल पाउन सक्तैन ।

go up