Tuesday, November 7

네팔교회의 역사

 
네팔교회의 역사
네팔교회는 다른 나라에 비하여 독특하며 그 역사 또한 매우 짧다. 네팔은 1950-51
사이에 있었던 혁명 이후에야 외국인과 기독교에 대하여 그 문호를 열었기 때문이다.
리고 한때 박해를 피하여 다즐링(네팔 국경에 접한 인도 동북부 지역)에 이주해 갔던 네
팔 기독교인들에 의하여 네팔교회가 세워지고 발전하여 왔다. 따라서 오늘날 네팔교회들
은 강한 힌두교 사회의 박해에도 불구하고 꾸준히 성장하여 왔다고 말할 수 있다.

Wednesday, September 13

दक्षिण एशियन(Nepal Pakistan Bangladesh etc) हरुको साथमा SEOUL TOWN MEETING 
सउल महानगरपालिकाको आयोजित यस सभामा दक्षिण एशियाका प्रवासी मित्रहरुको सउल बसाईमा भोगिएका
सुधारात्मक सुझावहरू सङ्कलन गर्न व्यवस्था गरिने भएको छ । यहाँहरुको बिभिन्न प्रकारका राय सुझावहरुलाई
यस मिटीङबाट समेट्नको लागि आयोजित गरिएको कार्यक्रममा पाल्नु भै शोभा बढाइदिनुहोला ।
मिति :२०१७ ९ १६ (शनिबार) ४:००- ५:३०
स्थान : सउल ग्लोबल सेन्टर ९ तला
बिषय : दक्षिण एशियन प्रवासीहरुमा सउलबसाईका कठिनाइहरू र सुधारात्मक सुझाव दिने
कार्यक्रममा प्रयोग गरिने भाषा : कोरियन (अंग्रेजी ट्रान्स्लेसन)
सहभागिहरु : सउल महानगरप्रमुख, राजदूत, दक्षिण एशियन प्रवासीहरु आदि १०० जना
आउने बाटो : १) १ नं. लाइन जोङ्गाक स्टेशन ६ नं. गेट अगाडी १ मीनेटको बाटो
२) सउल ग्लोबल सेन्टर ९ तला 

go up